Председател

Евгения Стоичкова : +359 888 818 550

Членове на управителния съвет

Марияна Николова : +359 888-674-245

Лили Герова : +359 889-522-616

Chairperson

Evgeniya Stoichkova : +359 888 818 550

Members of the Board

Mariana Nikolova : +359 888-674-245

Lili Gerova : +359 889-522-616

Документи Изтегляне
Български ловен женски клуб Бендида - Устав

Закон за горите - обществените отношения, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република България

Закон за лова и опазване на дивеча - отношенията, свързани със собствеността, опазването и стопанисването на дивеча

Правилник за прилагане на Закона за горите

Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча